Případové studie

 Ukázky realizovaných měření

Prezentace v .pdf:   Realizovaná měření 1   Realizovaná měření 2   Realizovaná měření 3

Glider noise

Motorcycle noise

Valve noise

Rheometer

Burner noise

Gearbox noise

Gearbox noise 2

 

 

 

 

Analýza hluku letounu při přeletovém testu. Při tomto testu letoun prolétal přesně definovanou dráhu při daných otáčkách a plném plynu. Přelet byl snímán na zemi umístěným mikrofonem. Následně byl stanoven celkový akustický a také byla provedena frekvenční analýza zaznamenaných dat. Úspěšně splněným cílem bylo analyzovat, zda je příčinou zvýšené hladiny hluku třílistá vrtule, či výfuk čtyřválcového motoru.

 

 

 

 

   

 

 

 

Měření na motocyklu byla provedena dvojím způsobem. Nejprve bylo realizováno měření celkového akustického výkonu podle normalizovaného průjezdo- vého testu. Motocykl tedy projel stanovenou dráhu při daných otáčkách motoru a s plným plynem. Následné měření bylo zaměřené na identifikaci dominantního zdroje hluku na motocyklu. Identifikace byla realizována měřením intenzitní sondou na síti definovaných bodů. Pro účely testu byl motocykl umístěn na válcovou brzdu. Následně byly sestaveny příslušné hlukové mapy. Na základě zjištěných výsledků bylo možno navrhnout konstrukční úpravy omezující celkový vyzařovaný hluk při provozu motocyklu.

 

 

 

Měření hluku redukčního ventilu bylo výrazně multidisciplinárním problémem. Nejdříve bylo realizováno standardní měření hladin celkového akustického výkonu. Následně však byla provedena podrobná analýza kinematiky ventilu, neboť bylo zřejmé, že hlukové problémy úzce souvisí s podezřelými skokovými pohyby sledované součásti. Syntézou vibroakustických měření pak bylo možné dostatečně popsat problematiku jevu. Odhalenou příčinou nepříjemných zvuků byla přítomnost vody ve stlačeném plynu.

 

 

 

 

 

 

V tomto případě byla řešena konstrukce vhodného viskozimetru pro měření vlastností magneto- reologických kapalin v provozních podmínkách. Výsledkem byla konstrukce zařízení, které simuluje provozní podmínky v tlumiči za provozu. Vestavěný elektromagne- tický obvod umožňuje přesné nastavení pracovních podmínek testovaných magnetoreologických kapalin. Měřená charakteristika je snímána a vyhodnocena softwarem dle vlastního chráněného návrhu. Zařízení je součástí výbavy zkušebny.

 

 

 

 

  

 

 

Jedná se o měření celkového akustického výkonu podle normy dodané zákazníkem. Měření bylo provedeno laboratorním hluko- měrem v předepsaných měřicích bodech dle normy. Následně byl určen celkový akustický výkon zdroje hluku - hořáku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jedná se o srovnávací vibro- akustickou úlohu, kdy byl hodnocen vliv různých konstrukčních úprav na celkový vyzařovaný hluk z převo- dové skříně za provozu. Byly prováděny jak měření celkové hladiny hluku v definovaném bodě, tak i měření vibrací převodové skříně ve vybraných bodech. Na výsledcích vibračních měření byla provedena frekvenční a řádová analýza. Na základě získaných výsledků byly posléze zvoleny optimální konstrukční úpravy vzhledem k provoznímu hluku.

 

 

 

 

 

 

V tomto případě bylo třeba provést lokalizaci skutečného zdroje zvýšeného hluku vyzařovaného diskem kola. Pro řešení byla použita intenzitní sonda, přičemž byla provedena měření kola a převodové skříně pokrytých definovanou sítí měřicích bodů. Následně sestavené mapy intenzity hluku v měřicích rovinách vedly k identifikaci problémového místa.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZPĚT

Partneři: